Skip to main content.

Alternate Track - WWW in China


Location: Level 2 - Hall 2A

Date / Time Topic
Wednesday, April 23, 2008
1:30pm to 3:00pm WWW in China: Keynote I - The WWW in China
Speaker: William Chang (Baidu)
Host: Ji-Rong Wen (Microsoft Research Asia)
3:30pm to 5:30pm WWW in China: Academic Panel
Moderator: Hang Li (Microsoft Research Asia)

Panelists:
* Xueqi Cheng (Chinese Academy of Sciences)
* Xiaoming Li (Peking University)
* Yong Yu (Shanghai Jiaotong University)
* Min Zhang (Tsinghua University)
* Aoying Zhou (East China Normal University)
Thursday, April 24, 2008
10:30am to 12 noon WWW in China: Keynote II
Speaker: Bill Huang (China Mobile)
Host: William Chang (Baidu)
1:30pm to 3:00pm WWW in China: Industrial Panel Moderator: William Chang (Baidu)

Panelists:
* Xiaoliang Ding (Ctrip)
* Ming Zhou (Microsoft Research Asia)
* Shuo Bai (Shanghai Stock Exchange and Chinese Academy of Sciences)
* Xinyan Zhang (Roxbeam Inc.)
Friday, April 25, 2008
10:30am to 12 noon WWW in China: Mining Chinese Web
Session chair: Zaiqing Nie (Microsoft Research Asia)

Qi Su, Xinying Xu, Honglei Guo, Zhili Guo, Xian Wu, Xiaoxun Zhang, Zhong Su and Bin Swen. Hidden Sentiment Association in Chinese Web Opinion Mining
Xiao Ling, Wenyuan Dai, Yun Jiang, Gui-Rong Xue, Qiang Yang and Yong Yu. Classifying Chinese Web Pages based on English Training Data
Liping Wang, Qing Li and Na Li. Substructure Similarity Search in Chinese Recipes
1:30pm to 3:00pm WWW in China BOF
Host: William Chang (Baidu)
3:30pm to 5:00pm WWW in China: Chinese Web Innovations
Session chair: Qing Li (City University of Hong Kong)

Hanhua Chen, Hai Jin, Lei Chen, Yunhao Liu and Lionel Ni. Efficient Multi-keyword Search over P2P Web
Conglei Yao, Yongjian Yu, Sicong Shou and Xiaoming Li. Towards a Global Schema for Web Entities
Lu Liu, Lifeng Sun, Yong Rui, Yao Shi and Shiqiang Yang. Web Video Topic Discovery and Tracking via Bipartite Graph Reinforcement Model

Inquiries can be sent to: Email contact: program-chairs at www2008.org

Valid XHTML 1.0 Transitional